BIP Strona Główna
Asysta honorowa
Poniedziałek, 10 grudzień 2018 r.


      Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej  z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców.

 
Zasięg terytorialny Garnizonu Kłodzko to:

  • powiat dzierżoniowski;
  • powiat kłodzki;
  • powiat strzeliński;
  • powiat ząbkowicki;
  • powiat nyski.

 

      Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni), żołnierze do niesienia wieńców  i wiązanek, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista.


      Skład wojskowej asysty honorowej wyznacza dowódca garnizonu w porozumieniu z organizatorem uroczystości. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.     


      Adresatem do którego należy kierować wnioski o skierowanie wojskowej asysty honorowej jest:
 

Dowódca Garnizonu Kłodzko
ul. Walecznych 59
57-300 Kłodzko
tel. 261 647 200Dokumentami niezbędnymi do przydzielenia  wojskowej asysty honorowej są:

  • Ramowy plan obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych...";
  • Plan współpracy jednostki (instytucji) wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok ...”;
  • Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej.


      Zgodnie z zapisami Ceremoniału Wojskowego SZ RP, decyzja Dowódcy Garnizonu o przydzieleniu wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową nie jest obligatoryjna. Przed podjęciem decyzji Dowódca Garnizonu może:

  • zasięgnąć opinii o osobie zmarłej od organizatora pogrzebu (organizator pogrzebu winien dołączyć do wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej życiorys osoby zmarłej lub odpis przebiegu służby);
  • skonsultować przedstawioną opinię z przedstawicielami organizacji i środowisk kombatanckich, właściwymi organami rządowymi lub samorządowymi.


 
      W Garnizonie Kłodzko osobą upoważnioną do załatwiania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej jest:
 

Szef Sekcji Wychowawczej
22 batalionu piechoty górskiej
tel. 261 647 210 lub 261 647 404

 

      W przypadku, gdy organizator uroczystości planuje udział orkiestry wojskowej powinien zwrócić się o jej skierowanie do:
 

Dowódca Garnizonu Warszawa
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
00 - 909 Warszawa
Fax 261 873 259

 
 

 

Plik do pobrania - Wniosek o skierowanie asysty honorowej