BIP Strona Główna
Skargi i wnioski
Poniedziałek, 10 grudzień 2018 r.

W sprawie skarg i wniosków Dowódca 22 batalionu piechoty górskiej przyjmuje w poniedziałki

w godz. 14.00 - 16.00

po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym bądź osobistym
z por. Damianem Antonikiem 

(tel. kontaktowy: CA MON 261-647-210; kom. 74 647 82 10).

 1. Unormowania prawne:

  1. Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z póź. zm.);

Konstytucja RP

  1. Dział ósmy (skargi i wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

Kodeks postępowania administracyjnego

  1. Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46);

Rozporządzenie Rady Ministrów

  1. Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Szt. Gen. 1613/2009);

Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych RP

  1. Decyzja Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego;

Decyzja Nr 250/MON z dnia 26 czerwca 2015 r.

  1. Wytyczne Dyrektora Biura Skarg i Wniosków MON w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu skargowo-wnioskowego w jednostkach i instytucjach wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Wytyczne z dnia 31.10.2014 r. Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu skargowo - wnioskowego  

2. Podstawowe informacje:

a.    Żadna osoba nie może być narażona na jakikolwiek zarzut lub szykany z tytułu wniesienia skargi lub wniosku;

b.    Osobami fizycznymi właściwymi do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
są przełożeni od szczebla dowódcy kompanii (równorzędnego) wzwyż, w zakresie swoich kompetencji;

c.  Przełożeni są zobowiązani do niezwłocznego przyjmowania interesantów (jeśli charakter sprawy wymaga natychmiastowej interwencji), a ponadto co najmniej raz wtygodniu,w ustalonym dniu - po godzinach pracy;

d.    Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie, pisemnie lub z pomocą technicznych środków łączności (telefon, faks, poczta elektroniczna);

e.    Skargi i wnioski anonimowe można pozostawić bez rozpatrzeń;

f.     Każda skarga (wniosek) powinna zawierać: stopień wojskowy, imię i nazwisko, przydział służbowy lub stanowisko pracy (dotyczy osób cywilnych), adres korespondencyjny oraz nazwa i stanowisko przełożonego, do którego jest kierowana;

g.    W razie wniesienia skargi lub wniosku:

  • na piśmie osobiście przez żołnierza (osobę cywilną) - przełożony jest obowiązany potwierdzić na kopii pisma przyjęcie skargi (wniosku), umieszczając datę przyjęcia oraz czytelny podpis;
  • ustnie - należy sporządzić protokół przyjęcia skargi (wniosku) i wystawić pisemne potwierdzenie przyjęcia skargi (wniosku) na podany adres korespondencyjny,

h.    O sposobie rozpatrzenia skargi (wniosku) przełożony zawiadamia zainteresowanego na piśmie, niezależnie od udzielonej ustnej odpowiedzi;

i.     O każdej sytuacji wymagającej wydłużonej procedury rozpatrywania skargi (wniosku) należy bezwzględnie zawiadomić na piśmie zainteresowanego podając przyczyny zwłoki i wskazując przewidywany termin załatwienia sprawy.